תקנון מועדון הלקוחות של קוקה הנעלה בע"מ ח.פ. 513301952

1. כללי

 1. 1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל “מועדון הלקוחות של חברת קוקה הנעלה בע”מ ח.פ. 513301952 [להלן: “החברה“].
 2. 1 לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון הלקוחות יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 3. 1 בכפוף להוראות תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר, את מסלול ו/או את תנאי ההצטרפות ו/או את היקף/סוג ההטבות ו/או את תנאי החברות במועדון הלקוחות.
 4. 1 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד. על-כן, יש לראות בכל מקום בתקנון שבו הפניה/ההתייחסות     היא בלשון זכר, כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

 

2. הגדרות

 1. 2 “המועדון” או “מועדון הלקוחות” – מועדון הלקוחות של החברה.
 2. 2 “חבר מועדון ישן” – לקוח שהשתייך בעבר למועדון שהוקם בשנים קודמות על ידי חברת קוקה. ההכרה בלקוח כ”חבר מועדון ישן” מותנית בהזדהות במערכת קופות קוקה ע”י הצגת תעודה מזהה- ת.ז. או רישיון ומספר טלפון נייד.
 3. 2 “קוקה”- כוללת את החנויות בבעלותה. הכל כמופיע ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי חברת קוקה; באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא קוקה לנכון.
 4. 2 “משרדי חברת קוקה” – משרדי חברת קוקה הנמצאים בכישור 30 חולון.
 5. 2 “חנויות” רשת קוקה – חנויות הרשת בתחומי מדינת ישראל בלבד, לרבות חנויות עודפים – הכל כמפורט ברשימת החנויות אשר תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון (ותעודכן מפעם לפעם) במשרדי חברת קוקה; באתר האינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא קוקה לנכון.
 6. 2 “חבר” או “חבר מועדון” – חבר במועדון הלקוחות, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 7. 2 “כרטיס המועדון” או “כרטיס“- כרטיס חבר במועדון הלקוחות;
 8. 2 “אמצעי תשלום אחרים” – כל אמצעי תשלום, למעט: מזומן, כרטיס אשראי, שיק או שובר זיכוי שהונפק על-ידי חברת קוקה. אמצעי תשלום אחרים הנם, בין השאר, תווי קניה, שוברי הנחה, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה וכרטיסי מתנה נטענים/”גיפט כארד” (Gift Card) שהונפק על-ידי חברת קוקה וכיוצ”ב.

 

3.הצטרפות וחברות במועדון

 1. 3 כל המעוניין (בכפוף לתנאי תקנון זה) להצטרף כחבר במועדון הלקוחות, מוזמן לגשת לאחת החנויות; להירשם כחבר במועדון, באמצעות מילוי טופס רישום ותשלום דמי רישום (כמפורט להלן); ולקבל את כרטיס המועדון. במעמד זה יובהר כי ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה נעשית ללא כל תמורה.
 2. 3 חבר במועדון יהיה רק מי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): (א) הוא יחיד (אדם פרטי);(ב) הוא מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון; (ג) הוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה; (ד)-(ה) הוא קיבל לידיו את כרטיס המועדון. בכל מקרה, לא יורשו להיות חברים במועדון – תאגידים; ו/או בתי עסק; ו/או לקוחות עסקיים ו/או ארגונים ו/או התאגדויות כלשהן.
 3. 3 תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות והרישום ולמשך 36 חודשים. עם תום תקופת החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת. בכפוף לעמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות ביחס לאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית של החבר למועדון.
 4. 3 על-אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של פרט כלשהו כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניה בלבד (בכפוף לכל דין רלוונטי)  (וכל-זאת, גם במקרה של פרט העומד לכאורה בכל תנאי החברות הקבועים בתקנון זה).
 5. 3 חברת קוקה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה שחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן  דמי הרישום/דמי החידוש הופחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי בגין כך.
 6. 3 חברת קוקה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה שתפורסם בדרך סבירה, שתיקבע על-ידה.
 7. 3 חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך לשירות הלקוחות ימלא טופס ביטול וישיב לידי חברת קוקה את כרטיס המועדון שלו. החבר ייגרע מרשימת חברי המועדון עד תום 60 ימים לאחר מכן.

4. פרטים אישיים של החבר; עדכונם; והשימוש בהם על-ידי חברת קוקה

 1. 4 החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון, הכולל את הפרטים המפורטים להלן ביחס לחבר: (א) מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ); (ב) שם מלא; (ג) מספר טלפון נייד; (ד) מין; (ה) פרטי דואר אלקטרוני (ככל שקיים) ; (ו) כתובת מגורים מלאה; (ז) תאריך לידה; (ט) חג מועדף לקבלת הטבות; (י) מחלקה מועדפת למבצעים; (יא) הסכמה לקבלת דיוור על ידי קוקה (יב) חתימה; (יג) תאריך (להלן: “טופס הרישום“).
 2. 4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי מילוי הפרטים הבאים ביחס לחבר הינם תנאי חובה להצטרפות למועדון: שם מלא, מספר תעודת זהות/מספר דרכון (לתושבי חוץ), מספר טלפון נייד, תאריך לידה, חתימה ותאריך.
 3. 4 האחריות על מילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, באופן קריא וברור, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, חברת קוקה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה      כלשהי אצל החבר ו/או כל זכות אחרת בקשר לחברות במועדון עקב כך שהחבר לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם באופן חלקי בלבד ו/או מסרם באופן בלתי ברור או בלתי קריא ו/או לא עדכן במועד את פרטיו האישיים הרלוונטיים אצל חברת קוקה.
 4. 4 במילוי הפרטים על-גבי טופס הרישום, מביע החבר את הסכמתו לרישום פרטיו בכתב ו/או במדיה מגנטית, על-פי החלטת חברת קוקה וכן להיכללותו במאגר מועדון הלקוחות שבעליו היא החברה, מרחוב הכישור 30, חולון (להלן: “מאגר המידע“), לצורך קבלת דיוור ישיר של פרסומים ועדכונים באמצעי המדיה השונים.
 5. 4 בכפוף לאמור בתקנון זה, חברת קוקה תשתמש במידע שהתקבל ויתקבל מהחבר ישירות, וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר המידע או במידע שיופק על סמך ניתוח נתוני המידע כאמור, לצורך שיווק וקידום מכירות של חברת קוקה, ובכלל זה – למטרות פניה (כללית או מותאמת אישית) לחברי המועדון בדיוור ישיר או בכל אמצעי תקשורת אחר (כגון טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, SMS וכד’), למטרות ניהולו ותפעולו של המועדון וכן למטרות ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי בקשר למועדון.
 6. 4 חברת קוקה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לצורך ביצוע משלוח הדיוור הישיר לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון (לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד), לכל גורם המבצע בפועל, עבור חברת קוקה, את הדיוור הישיר לחברי המועדון.
 7. 4 בחתימתו על טופס הרישום נותן החבר את אישורו לכך שהדיוור הישיר ו/או הפרסומים עשויים לכלול גם דברי פרסומת של צדדים שלישיים, שאינם בהכרח חברת קוקה, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר/הפרסומים, כאמור.
 8. 4 בחתימתו על טופס הרישום, מסכים החבר לביצוע השימושים במידע אודותיו, המפורטים בתקנון זה, ומאשר, כי השימושים הנ”ל לא ייחשבו לפגיעה בפרטיותו ולא יזכו אותו בסעד או פיצוי כלשהם. כמו-כן, ייחשב המידע האמור לקניינה של חברת קוקה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 9. 4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חבר מועדון יהיה רשאי לפנות בכתב למשרדי חברת קוקה ולבקש לקבל לידיו את פירוט המידע המוחזק לגביו במאגר המידע, וכן לדרוש מחברת קוקה, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע ו/או לא יימסר לגורם כלשהו, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

בנוסף, רשאי החבר לדרוש מחברת קוקה להסיר את עצמו מרשימות הדיוור הישיר בערוץ הרלוונטי של המועדון. ואולם, במקרים כאמור, שומרת חברת קוקה על זכותה לבטל את חברותו של החבר במועדון הלקוחות.

 

5. השימוש בכרטיס המועדון

 1. 5 כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. כרטיס המועדון (על הזכויות/החובות הגלומות בו), אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד שימושו האישי של החבר עצמו. לכל חבר יונפק כרטיס מועדון אחד בלבד.
 2. 5 השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגתו על-ידי החבר, בצירוף תעודת הזהות של החבר, במעמד הקניה. חברת קוקה רשאית, לפי שיקול דעתה, לאפשר לחבר שימוש בכרטיס המועדון באמצעות הצגת תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה של החבר במעמד הקניה. כך גם במקרה חריג של אובדן או גניבת כרטיס המועדון.
 3. 5 כרטיס המועדון אינו “כרטיס חיוב” כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו – 1986.
 4. 5 האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תישמע כל טענה כלפי חברת קוקה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
 5. 5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס המועדון (להלן: “הליקוי“), על החבר לפנות בכתב/ בטלפון למשרדי חברת קוקה, על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מחברת קוקה אודות קבלת הודעתו תהא חברת קוקה אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר החבר עד לאותה העת.
 6. 5 חברת קוקה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה החבר שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעותו ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ”ב ו/או אם חברת קוקה סבורה כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לחברת קוקה (ו/או למי מטעמה או הקשור אליה).

 

6.הטבות לחברי מועדון

 1. 6 חברת קוקה תהא רשאית לספק הטבות ו/או לערוך מבצעים ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק בחברת קוקה, או, לפי העניין, באיזו מתוך החנויות.
 2. 6 חברת קוקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות לחברים במסגרת מועדון הלקוחות, או לבטלן (במלואן או בחלקן) על-פי שיקול דעתה, וללא צורך בהודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה כלפי חברת קוקה ו/או מי מטעמה.
 3. 6 חברת קוקה שומרת לעצמה את הזכות לבחור/לשנות מעת לעת את מתכונת ביצוע הדיוור הישיר בקשר למבצעים והטבות, ובין היתר לבצעו בדרך של הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, ‘סליפ’/תלוש קופה, וכל דרך התקשרות מקובלת קיימת אחרת.
 4. 6 במהלך קיום מבצעים מסוימים בחברת קוקה (ככל וכפי שיוגדרו ויבוצעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת קוקה) תהיה חברת קוקה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות.
 5. 6 “הטבת יום הולדת ” – חבר מועדון יהיה זכאי להטבה לרגל יום הולדתו: הטבת יום ההולדת:
  הטבה משתנה, לשיקול דעתה הבלעדי של חברת קוקה, בגין קנייה בודדת שיבצע חבר בחודש בו חל יום הולדתו.
  מובהר, כי ההטבה מוגבלת לרכישה אחת ולא כוללת כפל מבצעים.
  עוד יובהר, כי מימוש הטבת יום ההולדת מותנית בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף ו/או תעודה מזהה.
  הטבת יום ההולדת תיכנס לתוקף בחודש יום ההולדת של חבר המועדון הרשום במערכות חברת קוקה בלבד.
  לקוח חדש, המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.
  יודגש, כי הטבת יום ההולדת הנה אישית ומיועדת לחבר המועדון בלבד, בגין היותו חבר מועדון.
  תנאי ביטול עסקה במקום בו נעשה שימוש בהטבת יום ההולדת כפופים להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 6. 6 מימוש ‘הטבת יום ההולדת’ ו/או ‘הטבת הצטרפות’ כהגדרתן לעיל (וככל וכפי שתשתנינה בעתיד) יהווה ‘רכישה מזכה’ אך ורק ביחס לסכום ששולם (אם שולם) בקופת החנות בפועל בעת המימוש, בכסף מזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בשיק (לדוגמא, אם חבר רכש מוצרים בסך 300 ₪, אך לאור הטבת ההצטרפות, שילם בפועל רק 270 ₪, אזי הסכום ששולם על-ידי החבר בקופה בפועל הוא הסכום שיחושב לצורך ‘רכישה מזכה’ וצבירת נקודות זכות).

7. חבר אשר לא מימש את ההטבה לעיל בתוך תקופת המימוש שלה, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לאותה הטבה ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מחברת קוקה ו/או ממי מטעמה.

8. זיכויים והחלפות

 1. 8 ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של חברת קוקה, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת קוקה ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש”ע-2010.
 2. 8 במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו.
 3. 8 זיכויים, החזרות והחלפות של פריטים שנרכשו בהנחה, אשר ניתנה כהטבה לחברים במועדון, יתבצעו לפי המחיר אשר שולם בפועל.

9.  מידע ופרטים

 1. 9 לקבלת מידע ולבירור פרטים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות לקוחות קוקה בטלפון 03-505-5288 או בכתובת: info@cokashoes.co.il.

 

10.   שונות

 1. 10 ידוע לחבר כי הנהלת קוקה שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת קוקה מעת לעת.
 2. 10 עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי קוקה.
 3. 10 חברת קוקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי חברת קוקה ויפורסם באתר החברה ובחנויות ו/או בכל אמצעי אחר שתמצא חברת קוקה לנכון.
 4. 10 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. 10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת קוקה תהיה רשאית, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות גם את שם המועדון, את סמליו וכד’.
 6. 10 במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם, ככל שיש ברשות החבר, לרבות סוגים נוספים של כרטיסי מועדון. ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.
 7. 10 תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

 

 

 

“קוקה הנעלה בע”מ”.